Top of the page.
Skip the menu to main contents.
Move to main menu.
Skip to main contents.


Main menu starts here.
Skip the main menu to current location in your website.

Current location in your website.
Skip to main contents.


Board of Directors

 

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer, Representative Director Shigehiro Nakajima
Directors Kouichi Tamai Yuzo Toda Toru Takahashi
Takatoshi Ishikawa Kenji Sukeno Kazuhiko Furuya
Masahiro Asami Tadahito Yamamoto Teisuke Kitayama (Outside Director)
Hiroshi Inoue (Outside Director)    

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Shigehiro Nakajima
Corporate Vice Presidents Kouichi Tamai Kenji Sukeno Kazuhiko Furuya
Masahiro Asami Hiroshi Tanaka Haruhiko Yoshida
Ryutaro Hosoda Toru Yamada Masaru Yoshizawa
Shigenobu Inenaga    

Audit & Supervisory Board Members

  Kouichi Suematsu Kazuhito Yamamura  
(Outside Audit & Supervisory Board Members) Kiichiro Furusawa Takeo Kosugi  
Footer starts here.

Pages ends here.
Move to top of the page.